29. jul, 2019

Juli 2019


2 juli: Fietsen langs de Lek (F126)

5 juli: Wandelen in de Everdinger Waarden (W129)

16 juli: Fietsen langs het Twentekanaal (F127)

23 juli: Wandelen langs de Waal (W130)

29 juli: Fietsen in Lingezegen (F128)