29. mei, 2018

Mei 2018

NESTJE KOE IN ROGGEBOTVELD

3 Mei: Wandelen in Markiezaat (W93)

4 Mei: Fietsen op de Brabantse Wal (F94)

23 April – 6 Mei: Week 17 & 18 (S106)

9 Mei: Fietsen rond Ketelmeer (F95)

15 Mei: Wandelen in Roggebotzand (W94)

18 Mei: Fietsen bij Zaligheid Reusel (F96)

23 Mei: Fietsen bij Overijsselse Vecht (F97)

31 Mei: Pannerdensche Kop (W95)